GDPR - Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").

•  Prevádzkovateľ:

                                                                                  EXJUDITURE, s.r.o.

                                                                                   Mgr. Jana Uková

                                                                                   Radlinského 368/16A

                                                                                   911 05 Trenčín

                                                                                   IČO: 50 648 039

(ďalej len ako "Prevádzkovateľ")

ods. I.

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Mgr. Jana Uková, a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Radlinského 368/16A, 911 05 Trenčín, po predošlom telefonickom kontakte, počas pracovného týždňa, mailom alebo tel. kontakt: jana.ukova@gmail.com, +421 904 865 278

(ďalej len ako "Zodpovedná osoba")

ods. II. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) Marketingové zasielanie newsletter-ov, oslovovanie klientov s ponukou lektorských služieb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).

b) Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov.

ods. III. 

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a) 3 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. II písm. a),

b) 10 rokov po poskytnutí lektorských služieb, v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o archivácii

ods. IV.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. II písm. b) je zákonnou požiadavkou, je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu o poskytnutí lektorských služieb.

ods. V. 

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

ods. VI.

Vystavenie prvej kópie podľa ods. V. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

ods. VII. 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

ods. VIII. 

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo                          medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe            mladšej ako 16 rokov.

ods. IX. 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,          ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom          záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu      či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo                  závažným    spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

ods. X. 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

ods. XI. 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia                umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov          obmedzenie ich použitie

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich              dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe

e) oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane      prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

ods. XII. 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

ods. XIV. 

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

ods. XV. 

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

ods. XVI. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej        moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

ods. XVII. 

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVI písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

ods. XVIII

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

ods. XIX

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

ods. XX. 

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

ods. XXI.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

ods. XXII. 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov: www.uoou.sk